Teknologiakampus tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa

Teknologiakampuksen johtaja Mika Hannula

Teknologiakampus Turun tehtävä on kehittää tekniikan alan korkeakoulutusta, tutkimusta sekä infrastruktuuriyhteistyötä sekä tätä kautta parantaa Lounais-Suomen innovaatio- ja kilpailukykyä. Osana perustehtäviään, Teknologiakampus Turku tukee korkeakouluissa tehtävää yritysyhteistyötä. Yhteistyöverkostojen vahvistaminen paitsi korkeakoulujen ja tutkimusryhmien välillä, erityisesti korkeakoulujen ja yritysten kesken kuuluu Teknologiakampuksen ydintehtäviin.

Turkulaisten korkeakoulujen, kaupungin, elinkeinoyhtiö Turku Science Parkin ja yritysten yhdessä muodostamaa tekniikan osaamiskeskittymää on rakennettu pitkäjänteisesti. Tekniikan toimintaedellytysten vahvistamisen kautta Turusta onkin vihdoin muodostumassa valtakunnallisesti merkittävä innovaatiokeskus. Aikaisemmin alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin nähden liian alhainen diplomi-insinööritiheys on luonut pullonkauloja vientiyritysten liiketoiminnan voimakkaalle kasvulle sekä rajoittanut innovaatiotoimintaa. Alueellinen yhteistyö kantaa jo hedelmää – tekniikan korkeakoulutuksen laajentaminen sekä koulutusvolyymien määrätietoinen kasvattaminen tuottavat lähivuosina yrityksiin uusia tekniikan alan osaajia huomattavasti aikaisempaa enemmän.

”Alueen yritykset ja julkiset sektorin toimijat Turun kaupunkia myöten ovat olleet kiitettävällä tavalla mukana Pitkäjänteisessä tekniikan toimintaympäristön kehittämisessä”, korostaa Teknologiakampus Turun johtaja ja Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula

”Tekniikan alan osaamispääoman kasvattaminen Lounais-Suomessa edellyttää yritysten ja alueen korkeakoulujen yhteistyötä. Nyt on yritysten aika varmistaa, että yhteistyö tekniikan alalla toimivien korkeakoulujen kanssa toimii sujuvasti.” Hannula toteaa.

”Teknologiakampus Turun yksipäätavoite on saada korkeakoulujen koko osaamis- ja tutkimuspotentiaali yritysten käyttöön. Alueen korkeakoulujen tekniikan koulutuksen erilaiset toisiaan tukevat profiilit ovat alueen näkökulmasta vahvuus”, toteaa Teknologiakampus Turun ja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.

Yritysyhteistyöpäivien osallistujat tutustuvat VR-simulaatioon

Stenvall-Virtanen jatkaa: ”Turun ammattikorkeakoulu on yksi Suomen vahvimmista ammattikorkeakouluista nimenomaan tekniikassa ja sitä tukevassa TKI-toiminnassa; toisena ammattikorkeakouluna rinnalla toimii alueella vahvasti meritekniikkaan ja merenkulkuun erikoistunut Yrkeshögskolan Novia. Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta on viime vuosina kasvatettu ja laajennettu voimakkaasti kone- ja materiaalitekniikkaan ja ensi vuonna alkavaan automaatiotekniikan DI-koulutukseen, joita täydentää Åbo Akademin kemian- ja prosessitekniikan diplomi-insinöörikoulutus sekä kummankin yliopiston koulutustarjottimelta löytyvä tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus.”

Tekniikan korkeakoulutus rakentuu vahvalle tutkimukselle ja kehittämistoiminnan rakentamalla pohjalle. Yritysyhteistyöpäivässä tekniikan yhteistyömahdollisuuksia valotettiin clean tech, meriklusteri ja valmistava teollisuus teemojen alla toimivien tutkimusryhmien alla tehtävän tutkimuksen kautta. Tutkimusryhmien esityksissä nostettiin esiin konkreettisten esimerkkien avulla useita tulevaisuuden teknologioita ja niiden sovellusalueita.

Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan akkumateriaalitutkimuksen ryhmä kehittää kustannustehokkaita, kierrätettäviä ja turvallisia virtausakkuja. Saman yksikön toisessa tutkimusryhmässä tutkitaan lisäävän valmistuksen teknologioita sekä niiden hyödyntämistä teollisuudessa. Åbo Akademin epäorgaanisen kemian tutkimusryhmä kehittää työkaluja teollisuus- ja purkujätteiden hyödyntämiseen ja toinen ryhmä ratkaisuja luonnonvesien puhdistukseen.

Åbo Akademissa työskentelevä teollisuustalouden apulaisprofessori Magnus Hellströmin mukaan ”Ongelmia, joihin haemme ratkaisua ovat ilmastonmuutos, merten roskaaminen, merten yliravitsemus, ylikalastus. Oikeastaan kaikki missä käytetään luonnonvaroja liikaa ja epäkestävästi. Haluamme luoda ratkaisuja näihin ongelmiin. Lisäksi ratkaisujen tulisi olla yhteiskunnallisesti kestäviä ja taloudellisesti tuottavia.”

Erilaisten kulkuneuvojen ja droonien autonominen liikkuminen on laaja kaikkia Turun tekniikan alan korkeakouluja ja monia niiden tutkimusryhmiä yhdistävä tutkimusaihe. Droonien kyky havainnoida ja reagoida ympäristöönsä liittyy niin turvallisuusteknologiaan kuin merenkulkuunkin. Autonomisten laivojen kehitys onkin kovassa vauhdissa juuri meriteollisuuden Turussa.  Turussa 2021 toimintansa aloittanut Fraunhofer Innovation Platform Smart Shipping- tutkimuskeskuksessa tehdään alaan liittyvää korkeakoulurajat ylittävää tutkimusyhteistyötä, jota koordinoi Yrkehögskola Novia.

Korkeakoulujen yrityksille tarjoamat yhteistyömahdollisuudet kattavat kaikki korkeakoulujen toiminnat perustutkintokoulutuksesta jatkuvaan oppimiseen ja perustutkimuksesta teollisuuden tarpeista lähtevään soveltavaan tutkimukseen.

Yritykset voivat osallistua monipuolisilla tavoilla perustutkinto-opiskelijoiden opintojaksoihin, esimerkiksi vierailuluentojen, erilaisten kampustapahtumien sekä harjoitus- ja opinnäytetöiden kautta. Kaikkiin näihin on korkeakouluissa matala kynnys ja näihin yritysten on helppo tulla mukaan, korostaa Sari Stenvall-Virtanen. Uusien tekniikan osaajien kouluttamisen lisäksi korkeakoulut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia myös yrityksissä jo työskentelevän henkilöstön kouluttamiseen.

Tutkimuspäällikkö Mikko Helle

Teknologiakampus Turun tutkimuspäällikkö Mikko Helle alleviivaa yhteistyön etuja: ”Yritysyhteistyö tarjoaa korkeakoulujen tutkimusryhmille hyvän mahdollisuuden saada tietoa ajankohtaisista ja yrityksiä kiinnostavista tutkimusteemoista ja suunnata omaa toimintaansa. Ja samalla se lisää myös yritysten tietoisuutta korkeakouluissa tehtävästä tutkimuksesta ja sen synnyttämästä uudesta osaamisesta, mikä puolestaan tarjoaa yrityksille mahdollisuuden uusiin innovaatioihin ja toiminnan tehostamisen korkeakoulujen osaamista hyödyntämällä. Yhteistyö on aina hyvästä, sillä mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä helpompaa meidän on yhdessä kehittää toimintaamme ja osallistua erilaisiin tutkimushankkeisiin.”

Teksti: Sari Stenvall-Virtanen / Mikko Helle

Lisätietoa korkeakoulujen tarjoamista tekniikan alan yhteistyömahdollisuuksista: teknologiakampus.fi